Våra policys och rutiner

Kvalitetspolicy

Vi arbetar långsiktigt med att förbättra och utveckla vår verksamhet och dess processer. Vi arbetar med konkreta verksamhetsmål som genomförs via handlingsplaner. Vårt arbete skall leda till nöjda kunder och till bättre effektivitet.
Våra medarbetare har ett stort ansvar gentemot dig som kund och deras kompetens säkerställs genom fortlöpande utbildningar och behörigheter.
Vår verksamhet ska kännetecknas av:
• Sträva efter att leverera den kvalité som kunden förväntar sig.
• Alltid ha kunden i fokus.
• Alltid hålla våra egna utlovade tidplaner.
• Ständigt förbättra våra arbetsmetoder.


Miljöpolicy

Vårt företag tar särskilt ansvar för miljöfrågor. Vi skall eftersträva att välja produkter och tjänster som för uppgiften har lägsta möjliga miljöpåverkan utan att för den delen äventyra kvalitén. Vi ska kontinuerligt utvärdera våra miljöaspekter för att minimera vår miljöpåverkan.
Vårt miljöansvar är att:
• Minska våra transporter genom planering.
• Minska vårt avfall genom att minimera spill.
• Återanvända eller återvinna vårt avfall.
• I de fall det är tekniskt möjligt använda produkter som antas vara mindre farliga för miljön.
• Sortera farligt avfall.


Arbetsmiljöpolicy

Vårt företag ska verka för en positiv och säkerhetsmedveten företagskultur genom tydligt ledarskap och personligt ansvar, där goda resultat uppmärksammas. Vi skall arbeta förebyggande mot arbetsrelaterad ohälsa och olyckor. En av våra målsättningar är att ingen anställd skall drabbas av skada eller ohälsa genom fall från höjd. Vår personal skall alltid ha rätt utbildning för de jobb de skall utföra, och vår säkerhetsutrustning skall vara kontrollerad.


Rutiner förfrågan

När en förfrågan inkommer registreras den i PV Entreprenad. Beslut fattas om vi ska räkna på jobbet eller ej. Om vi inte tänker räkna på jobbet ska kunden snarast möjligt få besked om det.
Efter att förfrågan har registrerats i PV Entreprenad läggs även handlingarna in i programmet.
En första genomgång av handlingarna görs för att notera när priset ska vara inne och om vi behöver skicka handlingarna vidare för t.ex. dimensionering av TRP.
När vi räknar på jobbet använder vi oss av ”Checklista förfrågan Plåt”.
När vi har skickat offert till kund ändrar vi status på förfrågan till Pris lämnat i PV Entreprenad.
Med jämna mellanrum tittar vi över våra lämnade offerter och stämmer av vilka vi ej fick och försöker se vad detta beror på.
När offerten har blivit godkänd skapas en projektmapp i PV Entreprenad samt att status ändras till fick jobbet.


Rutiner projekt

När planering av ett projekt påbörjas görs en sammanställning av de resurser som krävs för projektet avseende material, tillverkning, personal och bilar.
Internt startmöte hålls och då utgår vi från ”Checklista projekt Plåt”. Stor vikt läggs på att gå igenom arbetsberedningen/arbetsbeskrivningen för att plåtslagaren ska vara medveten om vilka de kritiska momenten är i utförandet. Vi betonar också vikten av att egenkontrollerna fylls i kontinuerligt under hela projektet.
Vi utför arbetet efter gällande handlingar samt följer KMA-pärm. Vi tar även hänsyn till vad som noterades under startmötet.
Dagbok skrivs under arbetets gång.
Om en avvikelse uppstår fylls en avvikelserapport i och lämnas till kontoret.


Rutiner avslut

När projektet avslutas görs en genomgång av projektet med kund och eventuella frågor/oklarheter gås igenom.
”Checklista avslut Plåt” upprättas och gås igenom.
En efterkalkyl av projektet görs och analyseras.